Instagram wedstrijd!

 

Naar aanleiding van de nationale feestdag en de zomervakantie start Boeiend België met de Instagram-wedstrijd ‘Beeldig België’.

Vanaf 21 juli tot en met 3 september willen we met Boeiend België zo veel mogelijk foto’s de wereld in sturen om aan te tonen dat België meer dan genoeg te bieden heeft voor een geweldige vakantie!

Aan gezellige pleinen en markten, prachtige architectuur, imposante standbeelden, rustgevende parken en fantastische waterwegen geen gebrek.

Wil je graag deelnemen aan deze zomerse fotowedstrijd registreer dan je Instagram profiel via onderstaande link en maak kans om 1 van de 5 geweldige prijzen op het einde van de zomer.

 

Het reglement:

 • Het onderwerp van elke foto moet uiteraard een Belgische bezienswaardigheid/activiteit als onderwerp hebben.
 • Enkel geregistreerde profielen maken kans op 1 van de 5 prijzen op het einde van de zomervakantie.
 • Elke post moet buiten een leuke omschrijving ook onderstaande hashtags meekrijgen
  • #Boeiendbelgië
  • @Boeiendbelgië
  • #Beeldigbelgië
  • #‘locatie foto’ -> Stad/gemeente
  • #‘naam bezienswaardigheid’ -> vb #minnewater
  • Deze lijst mag uiteraard aangevuld worden met een lijst van populaire hashtags

Wedstrijdverloop & Prijzen

Op 4 september worden 5 foto’s geselecteerd uit alle deelnemers (die ook geregistreerd zijn op de website) die allemaal een prijs ontvangen.

Via een publieke stemronde op facebook tot 30 september zal de ultieme winnaar met de mooiste foto en de meeste stemmen een prachtige prijs ter waarde van 250 € ontvangen!

Een 2de hoofdprijs is weggelegd voor de post die doorheen de volledige campagne de meeste likes weet te verzamelen.

 

1ste plaats:                                        €75 cadeaubon + SUPERPRIJS = 2 NACHTEN in het KEIZERSHOF HOTEL **** te Aalst (Waarde 300 €)

2de t/m 5de plaats:                         €75 cadeaubon

Prijs meeste likes:                            €100 cadeaubon

 

 

Wil je meestrijden om de prachtige prijs?

 

 1. Registreer je op de website www.beeldigbelgie.be, geef je email & instagram accountnaam mee.
 2. Post de mooiste foto's van België met de juiste hashtags
 3. Probeer de meeste likes te verzamelen
 4. Meerdere foto's per inschrijving kan, laat je dus gerust gaan!

 

Veel succes!

Boeiend België team

 

Agemene voorwaarden Wedstrijd 'Beeldig België'

1. Deelnemingsvoorwaarden

1.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat men ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

1.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) is ITERUM BELGICA  geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan  de deelnemer voor de deelname aan de wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van deze wedstrijd. Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door ons. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van ITERUM BELGICA , dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 

2. Wedstrijdverloop

2.1 Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer ITERUM BELGICA de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

1)  te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van ITERUM BELGICA en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);

2) te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

2.2 De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart ITERUM BELGICA tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). ITERUM BELGICA is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. 

 

3. Prijzen

3.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

3.2. ITERUM BELGICA  kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat  ITERUM BELGICA  bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van  ITERUM BELGICA  en/of de organisator. Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van  ITERUM BELGICA  en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door  ITERUM BELGICA  bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De 3 algemeen reglement online wedstrijden  ITERUM BELGICA deze versie vervangt alle voorgaande vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van ITERUM BELGICA  en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor ITERUM BELGICA  en/of de organisator. De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft ITERUM BELGICA  het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor ITERUM BELGICA  en/of organisator.

 

5. Aansprakelijkheid van ITERUM BELGICA

5.1. ITERUM BELGICAis niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Eén is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Eén is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is ITERUM BELGICA niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan ITERUM BELGICA niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan ITERUM BELGICA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan ITERUM BELGICA de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens ITERUM BELGICA.

5.5. Indien ITERUM BELGICA genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ITERUM BELGICA hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal ITERUM BELGICA alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. ITERUM BELGICA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van ITERUM BELGICA en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. ITERUM BELGICA is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. ITERUM BELGICA kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van  ITERUM BELGICA in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat ITERUM BELGICA in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die 4 algemeen reglement online wedstrijden ITERUM BELGICA deze versie vervangt alle voorgaande van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ITERUM BELGICA in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. ITERUM BELGICA houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt ITERUM BELGICA zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van ITERUM BELGICA uit te sluiten. ITERUM BELGICA behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door ITERUM BELGICA geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met ITERUM BELGICA of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van ITERUM BELGICA te worden gelezen als verwijzend naar zowel ITERUM BELGICA als de medeorganisator(en).

 

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van ITERUM BELGICAaanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die ITERUM BELGICA in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan ITERUM BELGICA dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van ITERUM BELGICA en kan daar desgewenst worden afgedrukt.